ค่ายอิงคยุทธบริหารเดิมเรียกว่า ค่ายบ่อทอง ตามชื่อหมู่บ้าน    ตั้งขึ้นเมื่อ พุทธศักราช2483      กองพันทหารราบที่ 42 เป็นหน่วยทหารหน่วยแรกที่ตั้งขึ้น          โดยมีพันตรีขุนอิงคยุทธบริหารเป็นผู้บังคับกองพัน ครองยศในขณะนั้น  ต่อมาเลื่อนยศเป็นพันโทเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2484  และกองพันทหารราบที่ 42 สลายตัวในช่วงปลายปีพุทธศักราช 2485

       ในปีพุทธศักราช 2484 โรงเรียนตำรวจภูธร 4 เข้ามาตั้งหน่วย  มีพันตำรวจตรีเขตต์  บุณยพิพัฒน์เป็นผู้กำกับการ  ขออนุมัติตั้งชื่อค่ายว่า "ค่ายพันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร"  และเมื่อ 1 กันยายน พุทธศักราช 2509 โรงเรียนตำรวจภูธร 4 ย้ายไปอยู่ที่อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  เนื่องจากกองทัพบกตั้ง "กองพันผสมปัตตานี" ขึ้นที่ค่ายแห่งนี้

       เมื่อ 7 มีนาคม  พุทธศักราช 2510  กองพันผสมปัตตานี แปรสภาพเป็น "กองพันทหารราบที่ 4  กรมผสมที่ 5"

       เมื่อ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามค่ายใหม่ว่า "ค่ายอิงคยุทธบริหาร"  จนถึงปัจจุบัน

       เมื่อ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2515  จัดตั้งหน่วยจังหวัดทหารบกสงขลา  ส่วนแยกปัตตานี  โดยให้ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมผสมที่ 5 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสงขลา  ส่วนแยกปัตตานีอีกตำแหน่งหนึ่ง

       เมื่อ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2516  จัดตั้งกองร้อยฝึกขั้นต้นขึ้น  เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น  "กองพันทหารราบที่ 4 กรมผสมที่ 5"  และแปรสภาพเป็นกองพันทหารราบมาตรฐานในนามว่า "กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5" ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2517 จนถึงปัจจุบัน  ในขณะที่หน่วยจังหวัดทหารบกสงขลา ส่วนแยกปัตตานี แปรสภาพหน่วยเป็นจังหวัดทหารบกปัตตานีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2533  โดยมีพันเอกชาญ   ปานสินเป็นผู้บังคับการคนแรก

       ต่อมาในปีพุทธศักราช 2552 กองทัพบกได้ปรับสภาพหน่วย  โดยให้ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก  มีอัตรายศเป็นพลตรี  ปัจจุบันมีพลตรี มณี   จันทร์ทิพย์  เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี

ในปัจจุบันค่ายอิงคยุทธบริหารเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการดังนี้

       - จังหวัดทหารบกปัตตานี
       - โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร
       - หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  จังหวัดทหารบกปัตตานี
       - กรมทหารพรานที่ 43
       - กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153

มีสถานที่ที่สำคัญได้แก่
       - พระสธูปเจดีย์  ยอดเขาบ่อทอง
       - สนามยิงปืน  กองร้อยจังหวัดทหารบกปัตตานี
       - สนามกอล์ฟ
       - ลานกีฬาแอร์โรบิคแดนท์
       - ศาลาจัตุรมุข
       - สนามยิงปืน 1,000 นิ้ว  กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153
       - อนุสาวรีย์ พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร
       - ศาลเจ้าพ่อเสือ

มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่
       - การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  วาตภัย
       - การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
       - การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เช่น  การเดิน - วิ่ง ขึ้นยอดเขาบ่อทอง ฯลฯ
ประวัติค่ายอิงคยุทธบริหาร